'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen',
8 oktober 2015, AWVN - Malietoren

Call for papers

NAD, AWVN en alle sponsors van de Nederlandse Arbeidsmarktdag nodigen uit tot het presenteren van onderzoek in de sessies die op deze dag georganiseerd worden. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van een abstract van uw paper of presentatie. Van indieners van een paper wordt gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderwerp. Papers zijn bij voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn.

Het is niet meer mogelijk een abstract te uploaden.

Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams Instituut van ArbeidsStudies en Regioplan), AWVN en andere sponsororganisaties selecteren de papers op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie.

Thema’s

 1. Toekomst van (collectieve) arbeidsverhoudingen: het poldermodel, representativiteit van sociale partners, de betekenis van de cao
 2. Nieuwe arbeidsrelaties en-verhoudingen: het nieuwe werken, kwaliteit van de arbeid, thuiswerken, organisatie van de arbeid, balans werk-privé, individuele zeggenschap
 3. Flexibiliteit: flexibele arbeidsrelaties, flexicurity, uitzendwerk, detachering, zzp, payrolling, balans flex-vast, loopbaan- en inkomenseffecten
 4. HRM: beleid, langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid, interne flexibiliteit
 5. Ondernemingsbestuur: corporate governance, mvo, (moreel) leiderschap, managementmodellen, medezeggenschap
 6. Doelgroepen en diversiteit: emancipatie, diversiteit(sbeleid) op de werkvloer, doelgroepenbeleid, arbeidsgehandicapten, generaties op de arbeidsmarkt, discriminatie, beloningsverschillen, glazen plafond, quota-discussie, banenplannen
 7. Arbeidsvoorwaarden en (be)lonen: primaire arbeidsvoorwaarden, groeiende loonverschillen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, belonen van arbeidsproductiviteit, demotie
 8. Globalisering & arbeidsmigratie: offshoring, outsourcing, reshoring, foreign direct investent (fdi), arbeidsmigranten, kennis en arbeidsmigratie
 9. Sociale zekerheid: WW, pensioenen, basisstelsel, ziekte en arbeidsongeschiktheid
 10. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: samenwerking onderwijs, onderneming en overheid, bedrijfsscholen, monitoring arbeidsmarktbehoefte, arbeid en techniek, bevorderen vakmanschap
 11. Mobiliteit op de arbeidsmarkt: van-werk-naar-werk, leven lang leren, re-integratie, effecten van arbeidsmarktinstrumenten en-instituties, kennisbehoefte van bedrijven, leerrijke werkomgevingen, lerende bedrijven en bescherming van kennis door concurrentiebedingen
 12. Sector en regio: regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarkt van sectoren en beroepen: techniek, gezondheidszorg, overheid, financiële instellingen, intersectorale scholing
 13. Arbeidsmarktprognoses: verwachtingen, vraag en aanbod, vergrijzing, invloed van technologische ontwikkelingen op arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen
 14. Overig

Richtlijnen paper

We stellen geen eisen aan papers maar zouden graag zien dat u in uw paper de volgende richtlijnen aanhoudt:

Graag willen we hier wel aan toevoegen, zowel voor het abstract als later het paper, besteed aandacht aan de bruikbaarheid in de praktijk en/of beleidsrelevantie van het onderzoek cq de uitkomsten.