2013

Conferentie van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag en de SER

Welkom op de website van de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2013

Donderdag 10 oktober 2013 – Den Haag, 9.30 – 17.00 uur

Op donderdag 10 oktober vindt opnieuw de Nederlandse Arbeidsmarktdag (NAD) plaats. Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag werkt dit jaar samen met de Sociaal-Economische Raad. Thema van de dag is “Verand/kering van Arbeid”.

Onder de titel ‘Verand/kering van Arbeid’ vragen we ons tijdens de conferentie af welke aanpassingen nodig en wenselijk zijn in het Nederlandse arbeidsbestel om het geschikt te maken voor de 21e eeuw. Is een ingrijpende verandering van wettelijke kaders en instituties onvermijdelijk om in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de flexibilisering, groei van het flexwerk en individualisering van arbeidsverhoudingen? Of bieden de bestaande wetten en regels juist de noodzakelijke verankering voor de stabiliteit van ons arbeidsbestel en zijn alleen beperkte aanpassingen gewenst? Deze vragen zullen aan de orde komen in de plenaire lezingen en het slotdebat.

In de parallelle workshops wordt een staalkaart geboden van recent Nederlands onderzoek naar uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt, HRM, arbeidsmigratie, flexibilisering, arbeidsmobiliteit, arbeidsvoorwaarden en pensioenen.

Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) en de Sociaal Economische Raad. De organisatie is in handen van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en Regioplan Beleidsonderzoek.

De conferentie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Sociaal Economische Raad, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Economische Zaken, de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Podium voor

De dag biedt een podium voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers en HRM professionals die hun onderzoeken presenteren aan geïnteresseerden uit het vakgebied. Vele verschillende invalshoeken ten aanzien van arbeid zullen bij themasessies aan bod komen. Zie voor meer informatie het programma.

Jongerenprijs

Dit jaar zal er opnieuw aandacht zijn voor jonge onderzoekers. AIO’s en afstuderende studenten onder de 30 jaar dingen mee naar de Jongeren prijs voor de beste paper. Uitreiking vindt ’s middags plaats om 16.15 uur.

Klik op de menu items hieronder voor meer informatie:

  • Belangrijke data
  • Call for Papers
  • Programma
  • Locatie
  • Sponsors
  • Organisatie
  • Registratie
  •